Výběr jazyka

13. RecesFest bêl
4. 6. 2022
A bêl posledni :(obr

Bêlo na něm  tôze dobře. Děkôjem teda fšeckém, co po tê leta věrně chodilê na tento pravé Hanácké rokové fesťák :)

Navigace

Obsah

Stanove vstópile v platnosť dnem registrace na MV 20.5.2008

STANOVY
občanské sdružení Kulturně Ômělecké Spolek

Cílem občanského sdružení Kulturně Ômělecké Spolek je podporování autorské tvorby občanských uskupení, jednotlivců a dále zastupování jejich činnosti. Organizování kulturních akcí a jejich materiálního zabezpečování za účelem vytváření ekonomické a materiální základny pro činnost sdružení. Podpora a propagace kulturního a etnického odkazu Hané a blízkého okolí.


Čl. I. Základní ustanovení

1. Kulturně Ômělecké Spolek (dále jen sdružení) je dobrovolné, politicky nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob, sdružující členy na základě společného zájmu o kulturu a umění.

2. Sdružení používá i zkratku názvu KOS.

3. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Sídlo sdružení: Mezice 16, 783 32 Náklo

Čl. II. Činnost sdružení

Sdružení bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující činnost:
a) Podporovat autorskou tvorbu občanských uskupení, jednotlivců a dále zastupovat jejich činnost.

b) Organizovat a podporovat kulturní akce.

c) Podporovat a propagovat kulturní a etnický odkaz Hané a blízkého okolí.

d) Může financovat neziskový projekt jiné fyzické nebo právnické osoby, pokud přispívá k dosažení cílů sdružení nebo je součástí jiného takového projektu.

e) Získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování sdružení a jeho projektů.

f) Spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.

Čl. III. Členství ve sdružení

1. Členem sdružení se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit prací naplňující cíle sdružení a chce dodržovat tyto stanovy.

2. Členství ve sdružení je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů.

3. Zájemce o členství po podání přihlášky do zapsání do seznamu členů se označuje jako čekatel členství.

4. O vzniku členství rozhoduje rada, kdy dokladem o členství je členský průkaz vydaný radou sdružení.

5. Členství zanikne výmazem ze seznamu členů sdružení.

6. Členství ve sdružení končí:

a) Vystoupení člena ze sdružení.
b) Rozhodnutím rady.
c) Úmrtím člena.
d) Zánikem člena – právnické osoby.
e) Zánikem sdružení.

7. Člen může vystoupit ze sdružení zasláním písemného oznámení o svém vystoupení na adresu sdružení. Členství končí dnem, kdy toto oznámení bylo sdružení doručeno.

8. Rada může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:

a) Člen vědomě brání plnění cílů sdružení, nebo pokud vědomě brání jinému členu v plnění povinností a užívání práv.
b) Člen sdružení zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena nebo poškozuje dobré jméno sdružení, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze sdružení upozorněn radou.
c) Člen sdružení nezaplatil členské příspěvky ani po výzvě rady v dodatečně stanovené lhůtě.

9. Při ukončení členství se nevracejí již zaplacené členské příspěvky.


Čl. IV. Práva a povinnosti člena

1. Člen Sdružení má právo:

a) Aktivně se účastnit činnosti sdružení.
b) Účastnit se jednání členské schůze, hlasovat na ní a uplatňovat návrhy.
c) Volit a být volen do orgánů sdružení, vzdát se funkce v orgánu, do kterého byl zvolen.
d) Obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
e) Nechat se při jednání Konference členů zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci.
f) Člen sdružení má právo podat radě žádost o pozastavení svého členství. Po dobu pozastavení členství je člen zbaven práv a povinností člena.

2. Člen Sdružení má povinnost:

a) Dodržovat stanovy sdružení, jakož i všechny vnitřní předpisy sdružení.
b) Oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů sdružení.
c) Pokud se jedná o člena – právnickou osobu, je povinen delegovat zástupce, který bude jednat jeho jménem.
d) Platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky.
e) Aktivně se podílet dle svých možností na plnění cílů sdružení.
f) Svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.
g) Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.


Čl. V. Orgány sdružení

1. Konference členů

a) Konference členů je hlavním orgánem sdružení a je tvořena všemi členy sdružení. Konferenci členů svolává rada sdružení pravidelně jednou za tři roky s přesahem maximálně dvou měsíců. Rada však svolá Konferenci členů kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina všech členů nebo kontrolní komise sdružení. V tomto případě je rada povinna svolat Konferenci členů nejpozději do jednoho měsíce. Jsou-li členové sdružení svoláni jinak než podle tohoto článku, nejedná se o Konferenci členů.
b) Konference členů se svolává oznámením ve všech oficiálních informačních kanálech sdružení nejméně 14 dní předem. Součástí oznámení je i návrh programu.
c) První Konference členů bude svolána do jednoho měsíce od data registrace sdružení.
d) Konference členů rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Každý člen má jeden rozhodující hlas.
e) Zmocněnec se při prezentaci prokáže plnou mocí o zastupování. Po doručení plné moci je zastoupený považován za přítomného a zmocněnec za něj vykonává všechna práva a povinnosti, vyplývající z plné moci.
f) Konference členů je schopná usnášení, je-li přítomno alespoň 20% všech členů. Není-li Konference členů schopná usnášení, svolá rada do jednoho měsíce náhradní Konferenci členů. Náhradní Konference členů je vždy schopná usnášení.
g) Na Konferenci členů je nejprve zvolen předsedající a ověřovatel zápisu a po té po případném doplnění je schválen program. Jednání Konference členů jsou neveřejná. Z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který spolupodepíše zvolený ověřovatel.
h) Výhradně Konferenci členů přísluší:

I. Volit členy rady.
II. Rozhoduje o změnách stanov sdružení.
III. Rozhodnout o zániku sdružení. V tom případě rozhoduje Konference členů dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Konference členů je povinna oznámit zánik sdružení do 15 dnů příslušenému ministerstvu.

2. Rada

a) Rada je statutárním a výkonným orgánem sdružení, který jediný je oprávněn jednat za sdružení. Za svou činnost odpovídá Konferenci členů. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními Konference členů a je volena na období tří let.
b) Rada má nejméně tři členy.
c) Členství v radě vzniká volbou na Konferenci členů na základě návrhu některého ze členů konference a zaniká vystoupením člena rady z tohoto orgánu nebo jeho vyloučením. Člena rady je možno vyloučit pouze pro porušení stanov sdružení nebo nečinnost v radě, pokud pro toto vyloučení hlasují nejméně dvě třetiny ze všech stávajících členů rady.
d) Radu sdružení svolává předseda, místopředseda nebo předseda kontrolní komise. Rada se schází nejméně jednou za tři měsíce.
e) Výhradně radě přísluší:

I. Volit ze svých členů předsedu, místopředsedu sdružení, členy revizní komise a předsedu revizní komise a odvolávat je z funkce.
II. Přijímat vnitřní předpisy sdružení ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci Konference členů.
III. Svolávat Konferenci členů sdružení.
IV. Zpracovávat podklady pro rozhodnutí Konference členů.
V. Rozhodovat o přijetí nových členů sdružení.
VI. Rozhodovat o vyloučení členů sdružení.
VII. Vést seznam členů sdružení, jakož i jeho podpůrné evidence.
VIII. Spravovat majetek sdružení a hospodařit s ním.
IX. Stanovit výši členských příspěvků.
X. V případě rozhodnutí o zániku sdružení provést likvidaci a majetkové vypořádání.
XI. Schvalovat zprávu o hospodaření a účetní závěrku za uplynulý kalendářní rok.
XII. Schvalovat roční plán hospodaření sdružení a rozpočet.


f) Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem.
g) K zajištění činnosti sdružení může rada sdružení zřídit sekretariát sdružení, který administrativně zajišťuje činnost sdružení dle pokynů rady.
h) Rada sdružení je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Rada sdružení rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
i) Pokud se člen rady sdružení opakovaně nedostaví více jak desetkrát na schůzi rady, může rada sdružení rozhodnout o ukončení jeho členství v radě.
j) Revizní komise rady kontroluje veškeré hospodaření sdružení, zejména řádné vedení účetnictví, efektivní hospodaření se svěřenými prostředky a vyúčtování darů, dotací a jiných finančních prostředků získaných v souladu se stanovami sdružení.

3. Předseda a místopředseda rady sdružení

a) Předseda a místopředseda rady sdružení naplňují svou činností rozhodnutí rady a zastupují sdružení navenek, jednají jeho jménem. Rozsah pravomocí předsedy a místopředsedy stanoví rada sdružení písemným pověřením.
b) Předsedu a místopředsedu rady sdružení volí rada sdružení.
c) Předseda a místopředseda rady sdružení je odpovědný za plnění rozhodnutí rady sdružení, vedení účetní evidence, plynulý chod sdružení a rozhodují o běžných záležitostech sdružení.
d) Předseda rady sdružení připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

4. Společná ustanovení o orgánech sdružení

a) Ukončením členství končí i činnost v orgánech sdružení.
b) Prvními členy rady jsou členové přípravného výboru, a to:

Marek Ošťádal, narozen: 28.8.1973, Mezice 16, 783 32 Náklo
Lubor Vaca, narozen: 29.1.1976, Náklo 367, 783 32 Náklo
Tomáš Utíkal, narozen: 19.3.1982, Mezice 32 , 783 32 Náklo


Čl. VI. Zásady hospodaření

1. Majetek sdružení tvoří hmotný majetek, finanční prostředky, pohledávky a jiná majetková práva. Sdružení hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:

a) Dary a jiná plnění fyzických a právnických osob.
b) Příjmy z činností, kdy sdružení organizuje a podporuje kulturní akce, kde jsou prezentována a tím propagována občanská uskupení a jednotlivci se zájmem o vlastní autorskou tvorbu. Tyto příjmy pak pomáhají podporovat jejich zájmovou činnost, která je postavena na nekomerčním a amatérském základu a tak šířit etnický odkaz Hané a blízkého okolí.
c) Výnosy z majetku.
d) Členské příspěvky.

2. Cílem sdružení není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného radou k naplňování cílů sdružení dle čl.II stanov.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada, která předkládá na Konferenci členů zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.

4. Účetní uzávěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána radou do konce února následujícího roku.

5. Hospodaření se uskutečňuje podle plánu činnosti schváleného radou.


Čl. VII. Zánik sdružení, majetkové vypořádání

1. Sdružení zaniká:
a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Konference členů.
b) Pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o rozpuštění sdružení ve smyslu §12 zákona č.83/1990 Sb.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Konference členů o způsobu majetkovém vypořádání.

Čl. VIII. Závěrečná ustanovení

1. Stanovy byly schváleny přípravným výborem dne 21.4.2008 a jsou závazné pro všechny členy sdružení.

2. Sdružení vzniká registrací provedenou Ministerstvem vnitra ČR. Dnem registrace nabývají stanovy sdružení platnosti a účinnosti.

3. Sdružení může na základě rozhodnutí Konference členů vydat organizační a jednací řád sdružení prostřednictvím rady sdružení.

4. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

5. Změny a doplňky stanov podléhají schválení rady sdružení a musí být registrovány Ministerstvem vnitra ČR.